Głuchołazy, 01.06.2023 r.

Szanowni Państwo,
Działając w imieniu Zarządu HLT sp. z o.o. z siedzibą w Głuchołazach, adres: ul. Kolejowa 5, 48-340 Głuchołazy, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000080430, NIP: 7551303668, REGON: 531160066 (dalej jako: „SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA”), uprzejmie informujemy, że z dniem 01 czerwca 2023 r. nastąpiło połączenie Spółki Przejmującej z:
CREATRONIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Głuchołazach, adres: ul. Grunwaldzka 2A, 48-340 Głuchołazy, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000594646, NIP: 7532439177, REGON: 363373122 (dalej jako: „SPÓŁKA PRZEJMOWANA AD. 1”),
CREATRONIC sp. z o.o. z siedzibą w Głuchołazach, adres: ul. Grunwaldzka 2A, 48-340 Głuchołazy, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000580741, NIP: 7532438580, REGON: 362744869 (dalej jako: „SPÓŁKA PRZEJMOWANA AD. 2”),
INEXTECH sp. z o.o. z siedzibą w Głuchołazach, adres: ul. Kopernika 5, 48-340 Głuchołazy, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000659873, NIP: 7532442570, REGON: 366503950 (dalej jako: „SPÓŁKA PRZEJMOWANA AD. 3”),
w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 505 z późn. zm.) (dalej: „KSH”), tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej (Spółek Przejmowanych) na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie). W wyniku połączenia SPÓŁKA PRZEJMOWANA AD. 1, SPÓŁKA PRZEJMOWANA AD. 2, SPÓŁKA PRZEJMOWANA AD. 3 zostaną wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego.

Pełne aktualne dane Spółki Przejmującej to:
HLT sp. z o.o.
ul. Kolejowa 5, 48-340 Głuchołazy
KRS: 0000080430
NIP: 7551303668
REGON: 531160066
kapitał zakładowy: 277 536,00 zł

Zgodnie z art. 494 § 1 KSH z dniem połączenia, Spółka HLT wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (Spółek Przejmowanych),
Informujemy, że skutek ten nastąpił z mocy prawa i nie wymaga wprowadzania jakichkolwiek zmian do zawartych umów, porozumień.
W związku z powyższym uprzejmie prosimy, by od dnia połączenia wszelkie dokumenty oraz korespondencja kierowane do nas zawierały poprawne dane Spółki – w przeciwnym wypadku mogą one wymagać korekty.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt na adres mailowy: sekretariat@hlt.pl
Z poważaniem
______________________________
Andrzej Chronowiąt – Prezes Zarządu